Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017

logodhtdtt18

Căn cứ Điều lệ số 16/ĐL-SVHTTDL về “ Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2017 - 2018)”,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ thi đấu 05 môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII tổ chức trong năm 2017 ( giai đoạn 1)

Điều lệ khung Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2017 - 2018)

logodhtdtt18

Các tập thể, cá nhân tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm túc Luật thi đấu các môn thể thao, Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao, các quy định của Ban tổ chức và Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.


Tải nội dung Điều lệ khung Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2017 - 2018)

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam thứ VIII năm 2016-2018

logodhtdtt18

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu của việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2016-2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung cơ bản triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - 2018

logodhtdtt18

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 711/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - 2018. Tải kế hoạch

Hội nghị tổng kết Đại hội TDTT xã, phường Điện Bàn lần thứ VIII năm 2016

tkdhtdtt16db

Chiều 11/11 UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội TDTT xã, phường lần thứ VIII năm 2016, triển khai kế hoạch Đại hôị TDTT thị xã Điện Bàn lần thứ VIII năm 2017.Ông Hồ Tấn Cường- Phó Gíam đốc Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Sê- Trưởng phòng nghiệp vụ TDTT tỉnh

vhttdlqnam.gov.vn