Kết luận của đồng chí Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2016

Ngày 02/12/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thông báo số 138/TB-SVHTTDL về việc Kết luận của đồng chí Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2016

Tác giả bài viết: Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn