Thông báo Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền

Căn cứ Thể lệ số 755/TL-VHCS ngày 01/11/2017 của Cục Văn hóa cơ sở về Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ kiệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Tuyên truyền về Môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi tinh thần các Cuộc thi đến các họa sỹ, tác giả đang sinh sống, làm việc tại địa phương biết và gửi tác phẩm tham gia (Đính kèm Thể lệ cuộc thi).


Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục văn hóa cơ sở; Địa chỉ:  80A ngõ III Lê Văn Hưu, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.9288.259

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn