Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch, cụ thể như sau:

        1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

        - Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên tại điểm có thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cấp thẻ, không phân biệt vị trí chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021.

        - Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch (Hợp đồng phải được lập thành văn bản, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động). Hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa (Thẻ hội viên còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ); Có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên tại điểm.

        3. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

        - Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/ người

        - Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động

        4. Hồ sơ đề nghị

        a) Hồ sơ đề nghị đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa:

        - Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 kèm theo Công văn này;

        - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

        + Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ;

        + Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

        b) Hồ sơ đề nghị đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm:

        - Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 kèm theo Công văn này;

        - Bảng phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

        5. Trình tự, thủ tục thực hiện

        a) Trình tự và thủ tục thực hiện

        Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Nam, địa chỉ: 159 B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

        b) Thời hạn và thời gian thực hiện

        - Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

        - Trong 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ, ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

        Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các hướng dẫn viên du lịch và đề nghị Hiệp hội Du lịch, Hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Nam, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh phối hợp thông tin đến Hội viên, hướng dẫn viên du lịch tại đơn vị được biết. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ số điện thoại: 0235.3810902 hoặc 0905.432.164 gặp ông Nguyễn Tiên Trường./.

vhttdlqnam.gov.vn