Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH MTV DVDL Phong Cảnh Phương

Ngày 15/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0017/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ ngày 12/12/2019 của Công ty TNHH MTV DVDL Phong Cảnh Phương.

Lý do thu hồi giấy phép căn cứ Thông báo số 04/TB ngày 14/7/2021 của Công ty TNHH MTV DVDL Phong Cảnh Phương về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

z2642161123506 1ec4cb3e6fecf05a72af670b9d5e8ed8

Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH MTV DVDL Phong Cảnh Phương được xử lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Xem Quyết định

vhttdlqnam.gov.vn