Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021

Thực hiện hướng dẫn số 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hợp nhất Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021; ngày 03/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 672/SVHTTDL-QLVH về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 07 hồ sơ của 07 cá nhân công tác tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” từ Hội đồng cấp cơ sở (danh sách đính kèm). Trong 07 hồ sơ gửi đề nghị lần này có 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 06 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” - lần thứ 10 năm 2021, đồng thời kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, tổ chức phiên họp Hội đồng xét tặng danh hiệu và hoàn thiện hồ sơ gửi về cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trước ngày 05/9/2021.

Danh sách kèm theo

Quản lý Văn hóa

vhttdlqnam.gov.vn