Tài liệu Hội thảo Khởi nghiệp du lịch sáng tạo trên nền tảng giá trị bản địa

1. Chương trình Hội thảo Khởi nghiệp du lịch

2. Tham luận:

2.1. Khởi nghiệp du lịch trên nền tảng phát huy và bảo tồn các giá trị bản địa của người Quảng Nam

2.2. Nhà nước đồng hành và là bệ đỡ cho Start Up

2.3. Khởi nghiệp du lịch từ những dòng sông Xứ Quảng

2.4. Cơ hội Khởi nghiệp với sản phẩm du lịch Farmstay tại Quảng Nam 

2.5. Khởi nghiệp du lịch trong xu hướng, bối cảnh mới

1615774073
QRCODE tải tài liệu tham khảovhttdlqnam.gov.vn