Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thể giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An, được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 15/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thể giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An, được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa:

Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, thiên nhiên của tỉnh; quảng bá hình ảnh các di sản đến với du khách trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, thu hút các nhà đầu tư vào Quảng Nam.

Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với các hình thức phù hợp.

II. Nội dung tuyên truyền: Theo Đề cương do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn, phát hành đính kèm.

III. Hình thức tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng: lồng ghép trong các hội nghị, học tập nghị quyết, thông tin thời sự, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, khu dân cư...

Tổ chức các hoạt động phù hợp như: sinh hoạt, tọa đàm về chủ đề di sản; thăm hỏi, động viên các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản sản văn hóa trên địa bản tỉnh trong những năm qua, đặc biệt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các hình thức băng rôn, pa-nô, áp phích, trang trí cổng chào...trên quốc lộ 1A, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, các khu dân cư.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày, triển lãm...

IV. Thời gian tuyên truyền: Từ tháng 6 đến hết tháng 12/2019, trong đó trọng tâm vào tháng 9/2019.

V. Khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (04/12/1999 - 04/12/2019), 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (26/5/2009 - 26/5/2019)!

2. Kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (04/12/1999 - 04/12/2019)!

3. Kỷ niệm 20 năm Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (04/12/1999 - 04/12/2019)!

4. Kỷ niệm 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (26/5/2009 - 26/5/2019)!

5. Di sản văn hóa trong tim và trong tay chúng ta!

6. Di sản văn hóa là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa!

7. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa là trách nhiệm của toàn dân!

8. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển văn hóa!

9. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước!

10. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

11. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội!

12. Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam quyết tâm xây dựng và phát triển du lịch bền vững!

13. Phát triển du lịch Quảng Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh!

14. Bảo tồn các giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

18. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

19. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ tỉnh!

20. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

VI. Ma két tuyên truyền:


Bộ Maket tuyên truyền kỷ niệm

20nammshaclc119

 

20nammshaclc219

 

20nammshaclc319

 

20nammshaclc419

 

20nammshaclc519

 

20nammshaclc719

 

20nammshaclc619


Tải file thiết kế Corel

vhttdlqnam.gov.vn