Thông báo

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH MTV DVDL Phong Cảnh Phương

z2642161123506 1ec4cb3e6fecf05a72af670b9d5e8ed8

Ngày 15/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0017/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ

 

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021

Thực hiện hướng dẫn số 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hợp nhất Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Ngày 23/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0018/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ ngày 12/12/2019 của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bãi Chồng.

Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân và phục vụ buồng

Thực hiện Kế hoạch số 3245/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid -19 trong 02 năm 2020 - 2021; nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục gắn

Góp ý dự thảo Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xác lập Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính đề nghị tổ chức, công dân quan tâm, góp ý dự thảo Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam.

vhttdlqnam.gov.vn