Thông báo

Thông báo tham gia chào giá Gói thầu: Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam có kế hoạch xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, nay Sở mời tất cả các Doanh nghiệp có đủ năng

 

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH MTV DVDL Phong Cảnh Phương

z2642161123506 1ec4cb3e6fecf05a72af670b9d5e8ed8

Ngày 15/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0017/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ ngày 12/12/2019 của Công ty TNHH MTV DVDL Phong Cảnh Phương.

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH Du lịch Đảo Chàm.

thgpcham

Ngày 27/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 49-0011/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ ngày 18/7/2019 của Công ty TNHH Du lịch Đảo Chàm.

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021

Thực hiện hướng dẫn số 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hợp nhất Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa

vhttdlqnam.gov.vn