Thông báo

Tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng, chống, dịch bệnh COVID-19

chongdich21

Ngày 25/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 1675/SVHTTDL-QLDL về việc tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng, chống, dịch bệnh

 

Thông báo đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ

Trên cơ sở đề nghị của Thành ủy Tam Kỳ tại Công văn số 544-CV/TU ngày 25/11/2021 về việc thống nhất phương án đặt tên đường; Công văn số 2942/UBND-VHTT ngày 25/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đề nghị đặt tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ; thực hiện Công văn số 686-CV/TU ngày

Thông báo tham gia chào giá Gói thầu: Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam có kế hoạch xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, nay Sở mời tất cả các Doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá linh kiện, trang thiết bị, lắp đặt gói thầu xây dựng hệ

Thông báo triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thực hiện Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép trên các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch, hiện nay Sở Văn

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động

vhttdlqnam.gov.vn