Phòng VHTT, TTVHTT các huyện, thị xã, thành phố

HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐTCQ/Email ĐTDĐ
Nguyễn Hữu Đắc Trưởng phòng VHTT Tp. Tam Kỳ 0510.3825.668 0914.228.469
Nguyễn Văn Lanh Trưởng phòng VHTT Tp. Hội An 0510.3911.880 0983.004.013
Phạm Đức Nhẹ Trưởng phòng VHTT Tx. Điện Bàn 0510.3867.371 0914.146.873
Phan Vân Trình Trưởng phòng VHTT huyện Đại Lộc 0510.3765.909 0949.346.565
Lưu Thị Hiền Phương Trưởng phòng VHTT huyện Duy Xuyên 05103.877.551 0906.556.025
Cao Đức Hùng Trưởng phòng VHTT huyện Quế Sơn 05103.885.198 0913.555.304
Bùi Thắng Lợi Trưởng phòng VHTT huyện Thăng Bình 0510.3874.414 0912.821.525
Đinh Hiếu Trung Trưởng phòng VHTT huyện Núi Thành 0510.3571.179 0123.899.0168
Ninh Quang Thạch Trưởng phòng VHTT huyện Phú Ninh 0510.3847.399 0982.440.222
Đặng Công Dung Trưởng phòng VHTT huyện Tiên Phước 0510.3884.316 0905.221.383
Hồ Trọng Hải Trưởng phòng VHTT huyện Bắc Trà My 0510.3882.832 0987.371.372
Lê Văn Mai Trưởng phòng VHTT huyện Nam Trà My 0510.3880.721 0977.029.109
Nguyễn Phước Niên Trưởng phòng VHTT huyện Hiệp Đức 0510.3883.226 0914.725.161
Nguyễn Thế Thọ Trưởng phòng VHTT huyện Phước Sơn 0510.3681.130 0976.100.770
Trần Nhượt Trưởng phòng VHTT huyện Nông Sơn 05103.656.988 0905.750.315
Trần Dư Trưởng phòng VHTT huyện Nam Giang 0510.3840.414 0983.684.737
Nguyễn Văn Lê Trưởng phòng VHTT huyện Đông Giang 0510.3898.262 0905.237.407
Nguyễn Chí Toàn Trưởng phòng VHTT huyện Tây Giang 05103.796.019 0979.204.818
Đinh Thị Thu Thủy Trưởng phòng Thương mại Du lịch Hội An 0510.3606.379 0914.040.379
Phan Hộ Trưởng Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn 0510.3734.123
Nguyễn T. Thanh Mai Trưởng BQL khu DTLS Trung Trung Bộ Nước Oa 0905.292.797

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn