Các phòng quản lý nhà nước

1. Văn phòng

Ông: Lê Bá Vương - Chánh văn phòng
Tel: 05103.815679 - 0903 521 274
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.1 Bộ phận Hành chính - Quản trị
- Ông Đào Ngọc Tuấn - Phó Chánh Văn phòng  
- Tel: 05103.859906 - 0914 152 474
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.2 Bộ phận Tổng hợp
Bà Ngô Thị Liên Hương - Phó Chánh Văn phòng   .
Tel: 05103.813 579 - 0168 651 4177 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.3 Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết Quả
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên .
Tel: 05103.831.686 - 0905 175 163
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.4 Bộ phận Công nghệ Thông tin
Ông Phạm Văn Hùng - Chuyên viên .
Tel: 05103.814.147 - 0905.762.300 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.5 Bộ phận Văn thư - Lưu trữ
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Nhân viên Văn Thư.
Tel: 05103.859879 - 0906.438.876
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bà Trần Thị Chức Nữ - Cán sự Lưu trữ.
Tel: 05103.859879 - 0906.438.876
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phòng Tổ chức Cán bộ
Ông Tào Viết Hải –  Trưởng phòng  Tel:  0510.3814145 - 0905616228
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Thanh tra Sở
Ông Nguyễn Duy Quang - Chánh Thanh tra. Tel: 0510. 3838056 - 0905708756
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng.
Tel: 0510.3814140 - 0911 380 189
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Phòng Quản lý Văn hoá
Ông Tôn Thất Hướng - Trưởng phòng
Điện thoại: CQ: 05103.852.281  DĐ: 0905055052
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 a

6. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
Ông Mai Ký - Trưởng phòng.
Tel: 0510.3810554 - 0905 926 869
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Phòng Nghiệp vụ Thể dục - Thể thao
Ông Trần Sô - Trưởng phòng.
Tel: 0510.3852494 - 0905114267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


8. Phòng Quản lý Lữ hành
Ông Trần Quý Tấn - Trưởng phòng.
Tel: 0510.3829581 - 0914 667 337
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Phòng Quản lý Lưu trú
Bà Lê Thị Châu Trinh - Trưởng phòng.
Tel: 0510.3810902 - 0945098877
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn