Ban giám đốc


GIÁM ĐỐC
Anh hai

Đ/c: Đinh Hài
Điện thoại: 02353.852.717 DĐ: 0903.502.459 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ GIÁM ĐỐC
Anh tinh

Đ/c: Hồ Xuân Tịnh
Điện thoại:
CQ: 02353.811.721
DĐ: 0983.450.457
Email:  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PHÓ GIÁM ĐỐC
anh cuong

Đ/c: Hồ Tấn Cường
Điện thoại:
CQ: 02353.829.627
DĐ: 0903.597.533
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ GIÁM ĐỐC
atuong

Đ/c: Lê Ngọc Tường
Điện thoại:
CQ: 02353. 506 577
DĐ: 0947.355.595
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ GIÁM ĐỐC
taohai

Đ/c: Tào Viết Hải
Điện thoại:
CQ: 0235.3814.145
DĐ: 0905.616.228
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn