Bản sao điện tử được chứng thực có giá trị như bản chính

ban-sao

Ngày 1/7 tới, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) sẽ khai trương và triển khai đồng loạt trên toàn quốc.


Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thì thay tùy theo

Từ 1/7, chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 1/7, cùng với 6 dịch vụ công khác, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ triển khai đồng loạt trên toàn quốc và là bước tiến lớn khi bản sao điện tử được chứng thực có giá trị như bản chính.

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh tham mưu thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quyền tác giả, quyền liên quan đối với

Chuyên đề “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

hncdvp20

Ngày 08/7/2020, Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức họp Chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2020 là “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II/2020

hncdvp20

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Sở về việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo nội dung sinh hoạt chuyên đề

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

docs
* Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

* Căn cứ Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1266/KH-UBND ngày 10/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 và Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 09/01/2020 về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam xây dựng dự

vhttdlqnam.gov.vn