Tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2020

Sáng ngày 4/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn năm 2019, bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 990/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các Sở, Ban, ngành, UBND

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Để đảm bảo triển khai toàn diện, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2020; tiếp tục nâng cao sự phục vụ của Sở đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Ngày 09/01/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải

Công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2020

Trong quý 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 09/01/2020 về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 và 09 kế hoạch chi tiết, gồm:

+ Quyết định số 592/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục dẫn đầu cả tỉnh về Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành

cchc18vhttdl

UBND tỉnh Quảng Nam vừa công bố kết quả về Chỉ số CCHC năm 2017 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục dẫn đầu cả tỉnh về Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành.


Đối với các sở, ngành: Nhóm đạt kết quả trên 80% có 03 sở

vhttdlqnam.gov.vn