Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 3226/UBND-NC về việc thống nhất Phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 06 phòng gồm: Văn phòng, Thanh tra, Quản lý Văn hóa, Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Quản lý Thể dục thể thao, Quản lý Du lịch theo tinh thần Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/90/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở đã sắp xếp từ 08 phòng còn 06 phòng, là đơn vị đi đầu của tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện tổ chức sắp xếp tin gọn tổ chức bộ máy. Hiện tại, Sở đang chờ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc xây dựng vị trí việc làm, trên cơ sở đó xây dựng xác định rõ từng vị trí việc làm nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác…

Bá Vương

Tin mới

Các tin khác