Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, theo đó, đã xác định một số chỉ tiêu phát triển văn hóa quan trọng đến năm 2030 phải đạt được:

- 100% các Bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chí và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có Trung tâm Văn hóa-Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có Nhà văn hóa.

- 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bảo tàng, thư viện cấp tỉnh.

- Có ít nhất 05 di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

- 95%-100% di tích quốc gia đặc biệt và 65%-70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; 65%-70% số di sản trong Danh mục di sản văn hóa phí vật thể quốc gia được xây dựng đề án bảo vệ và phát huy gia trị.

- 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tập trung ưu tiên các đề án, dự án và triển khai thực hiện bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người.

- Có 08-10 giải thưởng Văn học ASEAN; 15-20 tác phẩm văn xuôi, thơ ca xứng tầm với lịch sử hào hùng và công cuộc đổi mới của đất nước.

- Hàng năm có 10-15 công trình nghiên cứu lý luận phê bình văn học, nghệ thuật chất lượng.

- Sản xuất 55-60 phim truyện/năm; 35-40 phim hoạt hình/năm; 45-50 phim tài liệu, phim khoa học/năm.

- Doanh thu của ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GĐP.

Đồng thời, trong dự thảo cũng đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Dự kiến trong tháng 7 năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Bá Vương

Tin mới

Các tin khác