Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh tham mưu thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, thư viện, quảng cáo, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động, gia đình, thể dục, thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, du lịch. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND tỉnh. Với chức năng tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực có nhiều hoạt động tác động trực tiếp đến người dân, những năm qua, ngành văn hóa-thể thao-du lịch đã có những bước phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Có được như vậy, ngoài việc thường xuyên nghiên cứu tham mưu đổi mới cách làm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ thì việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được Sở quan tâm thực hiện bắt đầu từ cuối năm 2018, bằng việc xây dựng đề án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Theo đó, đối với các phòng chuyên môn từ 09 phòng chuyên môn năm 2018 (gồm: Văn phòng Sở, Tổ chức cán bộ, Tài chính-Kế hoạch, Thanh tra Sở, Quản lý Văn hóa, Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình, Quản lý Thể dục thể thao, Quản lý Lữ hành, Quản lý Lưu trú), đến nay còn 06 phòng (Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Quản lý Văn hóa, Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình, Quản lý Thể dục thể thao, Phòng Quản lý Du lịch), trong đó sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tài chính Kế hoạch vào Văn phòng Sở; hợp nhất Phòng Quản lý Lưu trú và Phòng Quản lý Lữ hành thành Phòng Quản lý Du lịch. Đối với 12 đơn vị sự nghiệp (gồm: Đoàn Ca kịch, Tạp chí Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng, Ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Trung tâm Thể dục thể thao, Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch), đến nay còn 08 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Văn hóa, Thư viện, Bảo tàng, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Đoàn Ca kịch, Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch), trong đó, hợp nhất Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Nam vào Trung tâm Văn hóa Quảng Nam; hợp nhất Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam và Ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng thành Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam; hợp nhất Trung tâm Thể dục thể thao Quảng Nam và Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao Quảng Nam thành Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam. Năm 2018, có 386 công chức, viên chức, người lao động, trong đó có 233 biên chế (60 công chức, 173 viên chức) và 153 hợp đồng lao động (97 hợp đồng chuyên môn, 21 hợp đồng theo NĐ 68, 35 hợp đồng khác) thì đến nay, giảm được 70 công chức, viên chức, người lao động (giảm 18,14%); giảm được 07 trưởng phòng, đơn vị, 08 cấp phó đơn vị, 05 kế toán, 05 văn thư, thủ quỹ…. Đã khắc phục được chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; từng bước bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí công việc; chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện công việc ngày càng nâng cao; công chức, viên chức tích cực chủ động hơn trong công việc.

Từ những kết quả nêu trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

- Cần phải có sự thống nhất và nhất quán trong việc sắp xếp các phòng, đơn vị, bố trí sắp xếp vị trí công tác trong cấp ủy đảng, Lãnh đạo Sở; tổ chức bàn bạc rộng rãi, phát huy tinh thần dân chủ trong việc lựa chọn bố trí vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Tổ chức quán triệt sâu sắc Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần thực hiện một cách quyết liệt, khoa học, dân chủ, với mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Xây dựng tốt vị trí việc làm trên cơ sở sát chức năng, nhiệm vụ của ngành, phù hợp đặc điểm tình hình công chức, viên chức, người lao động của Sở (về nguyên tắc, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng vị trí việc làm với khung năng lực cụ thể, sau đó, bố trí cán bộ cho phù hợp; tuy nhiên, thực trạng hiện nay chúng ta làm ngược lại là trên cơ sở cán bộ hiện có xây dựng vị trí việc làm, do vậy, một số cán bộ không phù hợp với vị trí việc làm). Làm tốt công tác tư tưởng, động viên để những công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi nghỉ việc (có 31 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi) và những trường hợp dôi dư thôi việc (có 10 trường hợp thôi việc).

- Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động đi học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ngành, thời gian tới, toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:

Khẩn trương hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm của Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam. Tổ chức sắp xếp, bố trí công chức, viên chức đúng với vị trí việc làm ở các đơn vị đã được phê duyệt Đề án vị trí việc làm.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển công chức, viên chức có triển vọng phát triển để đào tạo nguồn cán bộ kế cận lâu dài.

Tham mưu, đề xuất nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức ở những vị trí việc làm còn thiếu.

Tiếp tục động viên, khuyến khích những công chức, viên chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và dôi dư do sắp xếp, hạn chế về năng lực nghỉ việc, tạo điều kiện để tuyển dụng, tiếp nhận những công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực, kinh nghiệm vào làm việc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội vụ quan tâm, xem xét một số nội dung sau:

Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức trong thời gian sớm nhất để Sở sớm bổ sung các vị trí việc làm còn thiếu, đủ đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu thực hiện tốt các công việc được giao.

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tính đặc thù nên từng tiêu chí của mỗi vị trí việc làm phải phù hợp với vị trí việc làm đó, nhiều vị trí phải có kinh nghiệm chuyên môn đặc thù như Đoàn Ca kịch, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao. Vì vậy, kính đề nghị xem xét tính đặc thù về tiêu chuẩn khi bổ nhiệm vị trí cấp trưởng và cấp phó các đơn vị nói trên.

- Có chính sách hỗ trợ kinh phí thích đáng đối với những công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc./.

vhttdlqnam.gov.vn