Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

* Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

* Căn cứ Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

* Căn cứ Kế hoạch số 56 /KH-BCĐ.ISO, ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Quảng Nam.

* Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 09/01/2020 về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở.

* Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Danh mục trình tự như sau:

1. Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
                         
docs Bản công bố
                         docs Quyết định số 92/QĐ-SVHTTDL ngày 27/3/2020

2. Quyết định ban hành các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam năm 2020
                        docs 
Quyết định số 91/QĐ-SVHTTDL ngày 27/03/2020 (bổ sung)
                        docs Quyết định số 564/QĐ-SVHTTDL ngày 23/12/2019

* Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được ban hành lần thứ 2.

* Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được ban hành lần thứ 1.

Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng

vhttdlqnam.gov.vn