Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1266/KH-UBND ngày 10/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 và Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 09/01/2020 về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành năm 2020

Nội dung kế hoạch

vhttdlqnam.gov.vn