Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 990/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra và đối tượng kiểm tra cụ thể như sau:

- Đối với các cơ quan là đầu mối được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC: Kiểm tra thêm nội dung tham mưu thực hiện Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh.

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra: Việc triển khai các giải pháp đối với cấp xã để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh; Việc thực hiện Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đất đai; Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.


Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Đại Lộc năm 2019

Các Đoàn kiểm tra sẽ do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn hoặc do Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.

Theo đó, Kế hoạch sẽ được triển khai và hoàn thành trong Quý III năm 2020.

Để làm tốt công tác kiểm tra, UBND tỉnh yêu cầu: Quá trình kiểm tra đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá khách quan, thực chất về công tác CCHC và không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra; Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Đoàn kiểm tra và đơn vị, địa phương được kiểm tra để đảm bảo hoạt động kiểm tra mang tính toàn diện; Kết hợp kiểm tra tổng hợp với kiểm tra chuyên đề, gắn với trách nhiệm của cơ quan được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC.

Tin: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính

vhttdlqnam.gov.vn